Tilbyr utdannelser / tjenester over hele landet
Ring oss på +47 900 85 313 Ring oss på +47 900 85 313
Vi holder til i Drammen

Hva er NLP?

"Neuro Lingvistisk Programmering" - er det mulig å gi en enkel forklaring på hva som gjemmer seg bak dette ikke akkurat selvforklarende begrepet? Forkortelsen NLP gjør det ikke akkurat enklere.

Om NLP selv kunne snakke ville du bli spurt:

  • Hva er årsaken til at du tenker som du tenker?
  • Hva er årsaken til at du sier som du sier?
  • Hva er årsaken til at du gjør det du gjør?

Å oppnå varig endring av gamle vaner og atferd krever innsyn i nettopp disse spørsmålene. NLP representerer en systematisk måte å jobbe med disse spørsmålene - nemlig å forstå de bakomliggende årsakene til at vi tenker, sier og gjør som vi gjør.

For på en effektiv måte å kunne hjelpe andre mennesker eller meg selv å gjennomføre en ønsket, varig endring i vaner og atferd, så er det nødvendig med en systematisk tilnærming og praktiske verktøy i endringsarbeidet. Det er en helt naturlig forklaring på hvorfor vi mennesker ikke bare kan beslutte å endre våre vaner og atferd, men nesten altid faller tilbake til gamle "synder" etter kort tid - det være seg et nyttårsforsett eller kanskje en blokkering som hindrer oss i å nå et mål på jobben. NLP er en slik verktøykasse med jordnær metodikk og praktiske verktøy. 

Definisjonen på NLP

La oss starte med definisjonen: 

NLP er systematisert kunnskapen om hvordan vi mennesker strukturerer vår tenkning, følelser, språk og atferd for å realisere et ønsket resultat. 

NLP er også en metodikk for å modellere eksepsjonelle prestasjoner av utøvere innen deres felt.

NLP kalles "The new science of personal achievement" - både for personlig utvikling og suksess i næringsliv. 

NLP begynte sitt liv som en modelleringsmetodikk. John Grinder og Richard Bandler begynte deres legendariske arbeid – som skulle bli til NLP – med å kartlegge atferdsmønstrene til genier som gestaltterapiens gründer Fritz Perls, familieterapeuten Virginia Satir og hypnoterapeuten Milton Erickson.

Fundamentalt for NLP er erkjennelsen av at vi mennesker etablerer helt personlige mentale kart av verden omkring oss. Disse kartene - såkalte mønstre - er en resultat av den måten som vi enkeltindivider filtrerer informasjonen, inntrykkene fra omgivelsene, basert på våre erfaringer i livet. NLP-metodikken er et kraftfullt virkemiddel til å hjelpe mennesker til nye veier i livet gjennom å forandre deres interne kart av omgivelsene. Hensikten er å møte omverdenen på en måte som er konstruktiv og fremmende for det vi ønsker å oppnå.

NLP og modellering

NLP er systematisk tilnærming for å forstå hvorfor vi mennesker gjør som vi gjør i ulike situasjoner. For å kunne jobbe effektivt og virkningsfullt med både egne, personlige utfordringer, eller støtte andre mennesker i deres personlige utviklingsarbeid, er det nødvendig å kunne trenge gjennom overfladiske observasjonene og forstå de bakom liggende årsaker til måten vi reagerer på i ulike situasjoner. NLP er en slik metodikk.

Begrepet modellering er kjerne i NLP. Modellering er kunsten å identifisere forskjellene mellom en person som er eksellent til en given aktivitet, sammenliknet med en gjennomsnittlig utøver. Modellering benyttes således til å fange mønstre av optimale karakteristika i enhver person i enhver sammenheng.

Modellering som generelt begrep – uavhengig av NLP - er best kjent innen sport på elitenivå, hvor ekstremt små forskjeller i tilnærming og utførelse av en disiplin utgjør hundredeler av sekunder eller millimeter – og forskjellen mellom pallplass og ingen pallplass. Observasjoner av fysiske aktiviteter er relativt sett enkle å observere og dokumentere med henblikk på modellering. Straks mer komplisert er det å modellere f.eks. en menneskelig egenskap. 

Selv om opprinnelsen til NLP er tuftet på modellering, så har utbredelsen av NLP over tid utvannet betydningen av modellering. I denne vidoen forteller John Grinder selv om "modellering" som selve kjernen i NLP. Mer enn 90 % av hva man møter som NLP er det Grinder kaller NLP-applikasjoner som bygger på kunnskapen om modellering.

N, L og P

NLP bygger på en fundamental erkjennelse av at objektive tilstander og situasjonsbeskrivelser i ikke eksisterer. Alt er subjektive opplevelser basert på den enkeltes "bilde av verden" – altså basert på tidligere erfaringer. NLP kaller dette vårt representasjonssystem.

Neuro

Vi mennesker tar inn omgivelsene gjennom sanseinntrykk, som jo bekjent er Visuelt (se), Auditivt (høre), Kinestetisk (føle), Gustatorisk (lukt) og Olfatorisk (smak). Gjennom de fem sansene tar hjernen mot en representasjon av disse sanseinntrykkene. Man kaller dette for vårt personlige filter for å bearbeide de kolossale mengdene av sanseinntrykk.
Vårt første mentale kart består således av de "interne bildene" som filtrene skaper av sanseinntrykkene. Dette kartet kaller NLP for "First Access".

Lingvistisk

I hjernen setter vi ubevisst "ord" på de filtrerte sanseinntrykkene. Man kaller dette å kodifiserer inntrykkene ved å sammenlikne strømmen av sanseinntrykk i nuet med hjernens kolossale arkiv av tidligere sanseinntrykk. Våre erfaringer setter en merkelapp på sanseinntrykkene slik at det gir oss en personlig mening. Ulike personer har ulike erfaringer og dermed ulike filtre som gir to personer i samme situasjon en ulik representasjon av sanseinntrykkene og dermed ulik mening

Vårt andre mentale kart består av å relatere de filtrerte sanseinntrykkene til ord og begreper (derav begrepet "lingvistisk"). Dette kartet kaller NLP for "Lingvistisk representasjon".

Programmering

Vår underbevissthet forholder seg til våre to mentale kart (som nevnt ovenfor). Når hjernen prosesserer de filtrerte sanseinntrykkene (Neuro) med våre erfaringer (Lingvistisk) utløser dette en reaksjon hos oss, nemlig vår atferd.
Årsaken til at vi reagerer som vi gjør i ulike situasjoner, og at personer reagerer ulikt på samme stimuli, finnes altså i våre to mentale kart som er helt unike for den enkelte.
Vi vil typisk reagere likt hver gang vi møter de samme stimuli fra omgivelsene. NLP beskriver dette som at underbevisstheten er programmert til å reagere slik.